תנאי שימוש

החברה ששמה מופיע בכותרת ההזמנה (להלן "החברה")  אחראית כלפי הלקוח ששמו מצוין בהזמנה ובחשבונית בלבד ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי.

  • תנאי עסקת רכישה זו והאחריות הניתנת הינה מוגבלת אך ורק לתנאים המפורטים להלן (ולהם בלבד)                           
  • האחריות לסחורה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.                                               
  • התנאי האחריות שלהלן המפורטים בגב הזמנה זו הינם חלק בלתי נפרד ואושרו ע"י הקונה בחתימתו, תנאים אלה הינם תנאי  הרכישה המוסכמים        ומגדירים את ההתקשרות בין הצדדים. הלקוח מתבקש לבדוק תקינות מוצרו טרם עזיבת המוביל את ביתו או עזיבתו את החנות                                                                     
  • חתימת הלקוח על נספח זה מהווה את אישורו לכך שקרא והבין את כל הכתוב על כל המשתמע ממנו וכן על תקינות המוצר לשביעות רצונו המלאה של הלקוח ולהלן פרטי הסכם השירות למוצר.

מחירים –  המחירים הנקובים הינם מחירי המוצר בצירוף מע"מ.  המחירים אינם כוללים מדידות, הובלה והרכבה.
בעת ההזמנה תשולם מקדמה  בסך 40%  מערך ההזמנה הכוללת, ויתרת התשלום של ההזמנה תעשה טרם מועד האספקה של מוצרים.

התאמת מידות –  האחריות להתאמת המידות חלה על הלקוח, לכן, במקרה של  ספק  במידות  הננו  ממליצים להסתמך  על מודד מסמך. וזאת לצור התאמה מושלמת של חלל החדר למוצרים שרכשתם. מחיר המדידה יגבה בנפרד מהלקוח.

מוצרים שנועדו  לתליה על קירות  – יש לוודא בעת ההזמנה  התאמת מיקום הקירות, שקעי חשמל, תקשורת וצנרת.  לצורך הרכבת הרהיט על הקיר.
הובלה והרכבה  –  המוצרים האמורים בהזמנה יסופקו ללקוח ע"י החברה ו/או מי מטעמה. עלות  ההובלה  והרכבה חלה על הלקוח וזו תשולם למתקין  לאחר  התקנת המוצרים, לפי התנאים כדלקמן:
עד קומה   ג'–  כניסה דרך חדר מדרגות  נגיש ודלת כניסה ראשית – מחיר הובלה רגיל.            
מעל קומה ג'- במידה ואין מעלית והכניסה דרך חדר מדרגות –  תוספת עלות לכל קומה  בסך  100 ₪.  לעתים בשל גודל הרהיט או חוסר נגישות ישנו צורך להסתייע במנוף. תוספת עלות שירותי המנוף תחול על הלקוח  בנפרד.
איחור של עד  10 ימי עבודה באספקת המוצר לא יחשב כהפרה של הזמנה זו גם מצד הלקוח, החברה מתחייבת להודיע  ולקבוע מועד חדש עם הלקוח.
שינוי או ביטול הזמנה  –  ברור  ומוסכם בזאת כי מוצרי  החברה המיוצרים במפעליה בהתאמה  אישית  לדרישות הלקוח, אינם  מוצרי מדף  ואינם מוצרי מלאי וכי החברה מייצרת את המוצרים לפי הדרישות והמידות שנמסרו לה במעמד ההזמנה. על כן לא ניתן  לבטל הזמנה או לשנותה בחלוף 24 שעות מביצוע ההזמנה, ובוודאי שלא להחזיר מוצר שנרכש. יודגש כי הלקוח לא יהיה ראשי לבטל הזמנה בחלוף יומיים מביצוע ההזמנה.                 
ובמידה והלקוח יבטל ההזמנה  עד 48  שעות מהרכישה  ישלם  30% מערך ההזמנה.              
*  שינוי הזמנה – כל שינוי בהזמנה / במידות / בגוונים / בחומרים וכיו"ב, לאחר תחילת יצור ההזמנה יחויב בעלויות בהתאם לתנאי הזמנה/העסקה.     
*  הנהלת החברה רשאית לבטל את העסקה מכל סיבה וללא פיצוי.            
*  לא ניתן לבטל או להחזיר מוצרים אשר נרכשו מתצוגה  או מעודפים וכמו כן לא חלה עליהם אחריות.                                                                                  
אחריות  –                                                                                                       
1.  החברה אחראית כלפי הלקוח לתקינות המוצר ובמידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים. וזאת לתקופה המוגבלת ב-12 חודשים ובהתאם לסוג המוצר (על מוצרי זכוכית לא תינתן אחריות).
2.  בתקופה אחריות תתקן החברה ו/או תחליף, ללא תשלום מוצר שיקבע ע"י גורם מוסמך מטעם החברה כפגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע   . עקב שימוש במוצר בתנאים רגילים או כתוצאה מפגם בייצורו, החלפת המוצר תבוצע לפי שיקול דעתה של החברה בלבד, החברה אינה מתחייבת להחלפת המוצר אלא לתיקונו בלבד. במידה ולא יתאפשר תיקון המוצר בבית הלקוח, וזאת עפ"י שיקול דעתו של טכנאי החברה יאפשר הלקוח  את  משיכת  מאתרו ותיקונו במתקני החברה, כל סירוב מצד הלקוח יחשב סירוב הלקוח לקבלת שירות. 
3.  השירות לאחר שנת האחריות  הינו בחיוב ביקור טכנאי בהתאם  למדיניות החברה. 

מקרים בהם לא תחול האחריות  –                                      
1.
במידה ולדעת החברה נגרם נזק פיזי למוצר נראה לעין או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטת החברה או נגרם שלאחר אספקת המוצר ואשר נגרם כתוצאה מצד ג' או גורם חיצוני כלשהו כגון: שימוש לא תקין במוצר, הזזתו שלא כנדרש, הנחת מוצרים שורטים ומכות ע"ג ובתוך המוצר, שימוש בחומרי ניקוי לא מתאימים, קירבת המוצר ללחות ולנוזלים וכו'  ו/או כל גורם שאינו בשליטת החברה לפי דעתה בלבד.                                                                                   
2.  אם המוצר נפגע לדעת החברה, כתוצאה משימוש לא נכון במוצר ו/או העברתו מכתובת אספקתו הראשונית ו/או מתאונה ו/או שינויים  ו/או רשלנות והזנחה ו/או  תיקונים  ולרבות הרכבתו או הרכבת חלקים במוצר ע"י אדם שלא הוסמך ע"י החברה.                                     
3. במידה הובל והורכב המוצר לבית הלקוח שלא ע"י מוביל המוסך ע"י החברה
.                  
4. אי לכך ולמרות כל זאת באם ידרוש הלקוח שירות למוצר אשר ניזוק כתוצאה מהמפורט לעיל וזאת עפ"י שיקול החברה בלבד תגבה החברה עמלת הגעת טכנאי לבית הלקוח (להלן: "עמלת הגעה") בגובה 270 ₪ בתוספת מע"מ,  ובנוסף לזאת יחויב תיקון המוצר בהתאם להצעת מחיר שתוגש מטעם טכנאי החברה ו/או ב"כ לתיקון המוצר עפ"י הקריטריונים של החברה, וכן כל דרישה שהיא שתידרש ע"י הלקוח תגובה באישורו ע"ג הצעת המחיר שתוגש בהתאם לדרישה ועפ"י מחירון החברה, הביצוע יתקיים אך ורק לאחר אישור התשלום ע"י כרטיס אשראי או מזומן. החברה ראשית לעדכן את המחירים הנ"ל ללא כל הודעה מוקדת ולפי שיקולי דעתה בלבד.
5. מוסכם כי בכל מקרה מהמקרים, קביעתו הבלעתי של טכנאי החברה תהיה מקובלת על הלקוח כהוכחה חלוטה. ולא יבוא הלקוח בטענות כלפי החברה בנושא זה.

הגבלת האחריות –  

1. במקרים של אי תשלום או חולל פירעונו של ערך המוצר במלואו ובאופן החורג מהסכם הרכישה שבוצע, מוסכם שלחברה תהיה הזכות לעיכוב השירות עד לגמר התשלום.
2. החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או  אובדן רווחים, הכנסה, פגיעה במוניטין ו/או נזק כספי ו/או עוגמת נפש הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר ולא יינתנו פיצויים כלשהם. 
3. מוסכם בזאת כי תחום השיפוט הנוגע לעניין הסכם זה הינו בבית המשפט השלום בקריות.

נגישות